قولفون نۇسقاسى
شينجياڭنىڭ كولەمدى ءبي تەاترى — «اتلاس اڭىزى»
2017-12-08 كەلۋ قاينارى : ءتاڭىرتاۋ تورابى رەداكتور : قانات شايماردان ۇلى


    6-جەلتوقساندا، ءبىر جىلدان استام ۋاقىتتا ەگجەي-تەگجەيلى دايىندالعان كولەمدى ءبي تەاترى — «اتلاس اڭىزى» شينجياڭ كوركەمونەر تەاترحاناسىندا قاربالاس جاتتىعۋىن جۇرگىزۋدە، كەزەكتە تەاتر ەڭ سوڭعى جاتتىعۋ باسقىشىنا كەلىپ، تاياۋدا كورەمەندەرمەن جۇزدەسپەكشى. تانىستىرۋعا قاراعاندا، بۇل تەاتر مەملەكەتتىك كوركەمونەر قورىنىڭ قارجى قوسۋ نىسانى بولىپ، 2017-جىلى قىركۇيەك ايىنان  باستاپ مادەنيەت مينيسترلىگىنىڭ باتىس بولەكتىڭ، سونداي-اق از ۇلت رايوندارىنداعى كوركەمونەر جاسامپازدىعىن جوعارىلاتۋ جوسپارىن ەنگىزگەن.  تەاتردا اتلاس توقىماشىلىعىن كاسىپ ەتكەن ءبىر ءۇيلى جاننىڭ باقىتقا دەگەن تالپىنىسى، اقىل-پاراسات جانە قوس قولدارىمەن جاراتقان تاماشا تۇرمىسى بەينەلەنگەن.


2


3


4