قىزمەتتى تىڭعىلىقتى ىستەپ، بيىلعى قىزمەتكە نەگىز قالادى باس بەت شينجياڭ حابارلارى
قاتىستى كەسكىندەر
قاشقاردا بۇقارانىڭ تابىس ...
تۇرعىنداردىڭ ءىس جۇزىندىك...
جاڭا جۇمىس ورنىنا تەز ارا...
اۋلاسىن وزگەرتىپ، جەرىن ك...
‹‹ حالىق جاعدايىن ۇعىسۋ، ...
تانىستىرىلعان كەسكىندەر
قايران كۇندەر
وتكەن كۇن ورالمايدى
ءاريدار – اي
دوستار
ارمانداستار